Reklamační řád

REKLAMACI NA ZBOŽÍ LZE UPLATNIT POUZE NA WWW.SPERKY-AUREA.CZ

Tento reklamační řád v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (NOZ, v platném znění), a zákonem č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele (v platném znění) upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky kupujícím-spotřebitelem. Na kupujícího-nespotřebitele se vztahuje ustanovení zákona č 513/1991 Sb. Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době, nebo na případy rozporu s kupní smlouvou.

REKLAMACE ZÁSILKY POŠKOZENÉ DOPRAVCEM

Kupující je povinen zboží od dopravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a ochranné lepicí pásky, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení ochranné pásky na zboží či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít, případně sepsat reklamační protokol o porušenosti zásilky přímo s dopravcem. 
Pokud příjemce zásilky zjistí vadu vyplývající z poškození při dopravě, je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu zasílateli e-mailem, a to nejpozději do tří dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena, a také v okamžiku převzetí zboží dopravci, a vyžádat si sepsání Zápisu o škodě s dopravcem. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že reklamace z tohoto důvodu nebude uznána.

ZÁRUKA

Prodávající poskytuje na všechny výrobky záruční dobu v délce 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím-spotřebitelem a 12 měsíců od převzetí kupujícím-nespotřebitelem.

Jestliže se objeví vada na výrobku v záruční době, zašle kupující prodávajícímu formální zprávu o reklamaci na email reklamace@sperky-aurea.cz a reklamované zboží následně odešle na adresu:  
 
Vicus Aurea, s.r.o.
Martina Jiroušková
Čistá 71
569 56 Čistá

spolu s dodacím listem, nebo jakýmkoli dalším dokumentem potvrzujícím zakoupení zboží v obchodě prodávajícího (postačí kopie) a uvede popis vady a požadovaný způsob řešení reklamace případně s číslem bankovního účtu, na který mu mají být vráceny peníze za zboží. Pokud kupující neuvede způsob řešení reklamace, bude tato řešena v souladu se zákonem.

Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci kupujícího-spotřebitele nejpozději do 30 dnů od jejího doručení prodávajícímu. V případě reklamace kupujícím-nespotřebitelem se prodávající zavazuje vyřídit reklamaci ve lhůtě přiměřené náročnosti posouzení a vyřízení reklamace. Další vztahy mezi prodávajícím a kupujícím-nespotřebitelem se řídí obchodním zákoníkem.
O vyřízení reklamace informuje prodávající kupujícího telefonicky a emailem. 
 
 Zboží nevracejte formou dobírky, nebude převzato! Vždy odesílejte jako obchodní balík nebo doporučenou zásilku. Zásilku doporučujeme pojistit.

ROZSAH ZÁRUKY

Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého vypršela dnem uplatnění reklamace záruční doba. Dále na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním (například změna či opotřebení materiálu úměrné délce a četnosti užívání) a na závady způsobené nesprávným užíváním věci či nesprávnou údržbou. U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
Všechny reklamace prochází důkladnou kontrolou prodávajícího. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace zaniká nárok kupujícího na jakoukoli náhradu nákladů souvisejících s vyřízením reklamace.

PRÁVA PLYNOUCÍ ZE ZÁKONNÉ LHŮTY

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující-spotřebitel novou záruku v délce 24 měsíců. Podle charakteru vady má kupující při uplatnění záruky následující práva:
  1. Jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, případně právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo možnost odstoupení od KS.
  2. Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu zboží nebo odstoupení od KS.
  3. Jde-li o vadu odstranitelnou vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného kusu nebo odstoupení od KS.
  4. Jde-li o jiné neodstranitelné vady a nepožaduje-li kupující výměnu zboží má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny či na odstoupení od KS.


ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

V případě, že kupující obdrží jiný výrobek, než si od prodávajícího objednal, zašle ho v původním obalu zpět prodávajícímu, který je povinen neprodleně tento výrobek vyměnit za správný. Prodávající kompenzuje kupujícímu nutné náklady spojené s odesláním zásilky (poštovné).

Při zasílání zpět je kupující povinen zvolit vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží během přepravy. Kupující nese odpovědnost za zboží až do okamžiku převzetí zboží prodávajícím.
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.